Uw adres voor vakkundig werk

Privacyverklaring Gootwerk Bladel

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities

(deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene
Verordening Gegevensbescherming).
1. Toelichting op het Reglement
Gootwerk Bladel mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De
Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze
wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt.
Op grond van deze wet heeft Gootwerk Bladel de plicht om haar klanten:
• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door
Gootwerk Bladel worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
Gootwerk Bladel vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Gootwerk Bladel in dit Reglement
een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik
daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Gootwerk Bladel expliciet om uw
toestemming moet vragen.
2. De persoonsgegevens die Gootwerk Bladel gebruikt en het doel van het gebruik
Gootwerk Bladel verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van
Gootwerk Bladel, of via het contactformulier contact met ons opneemt. Gootwerk Bladel
verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in
staat om:
• de overeenkomst die klanten met Gootwerk Bladel sluiten financieel en administratief
te kunnen afhandelen;
• onze dienstverlening te kunnen leveren;
• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.
3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Gootwerk Bladel verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de
Gootwerk Bladel-organisatie, tenzij:
• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Gootwerk Bladel
met u heeft gesloten;
• u daarvoor toestemming heeft gegeven.
4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
• Gootwerk Bladel verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet.
Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel
waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze
overeenkomstig de wet en dit Reglement.
• uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Gootwerk
Bladel worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw
persoonsgegevens worden door Gootwerk Bladel beveiligd tegen onbevoegde
toegang. De beveiliging bestaat:
• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te
loggen in het digitale systeem.
• de medewerkers van Gootwerk Bladel hebben een geheimhoudingsplicht ten
aanzien van alle aan Gootwerk Bladel verstrekte persoonsgegevens;
• Gootwerk Bladel heeft technische maatregelen genomen om het door haar
gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de
wet;
• uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een
goede administratie. Gootwerk Bladel hanteert een termijn van twee jaar na de
laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet
kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Gootwerk Bladel zich
aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
5. Uw rechten als betrokkene
• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u
verwerkt worden en met welk doel;
• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy
van een ander daardoor niet wordt geschaad;
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig
mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke)
verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als
het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de
gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van
uw gegevens te verzetten.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op
ajansen@gootwerkbladel.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u
uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of
kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht
van Gootwerk Bladel.
Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u
contact met Gootwerk Bladel opnemen en probeert Gootwerk Bladel er samen met u uit te
komen.
Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact
met ons opnemen.
Uiteraard zal Gootwerk Bladel ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens
vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.
Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Gootwerk Bladel.


Privacyreglement Gootwerk Bladel versie maart 2018